جهت پرداخت هزینه صدور گواهینامه آزمون فنی حرفه ای ابتدا وارد سامانه  http://pay.portaltvto.com   شده و مراحل زیر را طی کنید:

انتخاب گزینه پرداخت هزینه صدور گواهینامه
ورود اطلاعات کاربرجستجوی گواهینامه کاربر


ورود اطلاعاتتایید اطلاعات و پرداختورود به درگاه پرداخت بانکی
اتمام عملیات پرداخت و دریافت رسید