معرفی مرکز 


مرکز فنی حرفه ای خواهران حضرت زهرا (س) اراک در سال 1375 احداث گردید که تاکنون در رشته های متعددی فعالیت داشته، در حال حاضر با 20 رشته آموزشی در حال فعالیت است .

آموزش در این مراکز به صورت رایگان صورت می گیرد و در پایان دوره آموزشی پس از کسب نمره قبولی در آزمون کتبی وعملی گواهینامه مهارت به کارآموزان اعطا میگردد.در ضمن گواهینامه های صادره از درجه اعتبار بین المللی برخودار می باشد. گواهی نامه های مهارت آموزش فنی و حرفه ای بر اساس ضوابط ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروهای کار توسط سازمان فنی حرفه ای کشور صادر می شود.

میزان یادگیری دانش فنی و کسب مهارت کارآموزان به درجات مختلف طبقه بندی می شود. این میزان در سازمان به پنج درجه(عالی - ممتاز- درجه یک -درجه دو - درجه سوم) تقسیم بندی می شود.